@@@@@@@

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Преместване на ученициЗАЯВЛЕНИЕ

Приемане на ученици в V клас по държавен план-прием

Приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием

Приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностиЗАЯВЛЕНИЕ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваЗАЯВЛЕНИЕ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образованиеЗАЯВЛЕНИЕ

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)ЗАЯВЛЕНИЕ

Share this…