@@@@@@@

Проект „Образование за утрешния ден“

За учебната 2021-2022 година в ППМГ “Д. Чинтулов“ са сформирани две групи за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“:

Дигитални компетентности – напреднали с ръководител Стефка Петкова – 16 ученици.

Дигитални компетентности – начинаещи с ръководител Стефка Петкова – 14 ученици.

Share this…